Algemene voorwaarden

De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Yoga studio: House of Shiva and Shakti – Turnhout.

 • De lessen wordt gegeven in de yogastudio van House of Shiva and Shakti en niet bij de cursist thuis.
 • De lessen worden afgenomen per reeks, welke telkens varieert ivm verlofdagen/vakantie.
 • Bij afwezigheid van de instructeur door onvoorziene omstandigheden, zal er vervanging worden geregeld of kan de les op een later tijdstip, op een andere lesdag/tijd worden ingehaald, binnen 30 dagen.
 • Bij te laat komen van de deelnemer wordt de eindtijd van de les gerespecteerd, en kan de verloren tijd niet worden ingehaald.
 • Instructeur/studio is te allen tijde niet verantwoordelijk voor blessures en incidenten, deelname aan de lessen is dus volledig op eigen risico van de deelnemer. Yoga is geen competitie sport en eigen grens aanvoelen is daarom ook eigen belang. Uiteraard is de instucteur gedegen opgeleid en zal u dusdanig instrueren zodat blessures zoveel mogelijk uitgesloten kunnen worden. De Yoga studio is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.
 • Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk, bij aanvang van de les, te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
 • Chronische klachten, ziektegeschiedenis, allergieën, medicatie kan een belangrijke rol spelen in uw gezondheid, en daarom is het belangrijk dat u deze meldt op het inschrijfformulier. Ook dat u deze op tijd, 1 dag op voorhand van de eerste les, retour brengt/stuurt naar de studio. Dit in belang van uw veiligheid. Geen melding op het inschrijfformulier, en niet tijdig retour, is eigen risico.
 • Er vindt geen restitutie van geld plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
 • In overleg met en na goedkeuring met House of Shiva and Shakti, kan een gemiste les ingehaald worden in de eerst volgende reeks.
 • Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met de studio zodat een betalings/lessenafneme-regeling getroffen kan worden.
 • Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door House of Shiva and Shakti, ook behoudt House of Shiva and Shakti zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.
 • De persoonsgegevens van de deelnemer worden alleen binnen House of Shiva and Shakti gebruikt, en commerciële doeleinden (zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief) binnen het concept, waarin de deelnemer toestemt na inschrijving en deelname.
 • Eventuele foto’s van de lessen waarop de deelnemer kan staan kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden (zoals bijvoorbeeld een website of social media) binnen het concept, waarin de deelnemer automatisch toestemt na inschrijving en deelname van de lessen. Bij bezwaar van de deelnemer, ziet House of Shiva and Shakti deze graag in geschreven versie en afgeprint tegemoet. Uiteraard is House of Shiva and Shakti (net als de deelnemers zelf) erbij gebaad dat de foto’s discreet en waardig getoond gaan worden, en zullen daarvoor zorg dragen.

 Inschrijving & annulatie:

 • Inschrijving vindt plaats via email, u krijgt dan ook het inschrijfformulier en algemene voorwaarden per email toe gestuurd.
 • Inschrijving is geldig vanaf retoursturen van inschrijfformulier en betalen van inschrijfgeld van 25 Euro (bij Pelvic Health Yoga Programma is dit 89 Euro) op bankrekening nummer:

BE51 7310 3448 2562 tnv Neupane ovv soort les, dag en [naam klant]. Uw plekje is dan gegarandeerd.

 • Vanaf retour sturen van inschrijfformulier, betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 • Resterend bedrag van de lessen reeks dient u, 14 dagen na versturen factuur, en ten laatste 7 werkdagen voordien over te schrijven.
 • Annulatie is mogelijk max 7 dagen voor aanvang van de eerste les/workshop, het al betaalde les geld wordt terug gestuurd, minus de helft van het inschrijfgeld, welke de administratie dekt.
 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk, bij niet komen opdagen van de lessen.
 • Uitsluiting:
  *
  Yogastudio House of Shiva and Shakti heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

*Instructeur heeft het recht de toegang van de lessen, van de deelnemer te weigeren bij het onderinvloed zijn van verdovende middelen.

Pelvic Health Yoga programma 5 workshop reeks:

– Deze sessies zullen niet langer dan 2,5 uur zijn, bij te laat komen van de cursist blijft de eindtijd van de geplande sessie gerespecteerd.

– Het Pelvic Health Yoga Programma wordt van te voren volledig door de klant betaald.

– Het Pelvic Health Yoga Programma wordt gegeven in de yogastudio van House of Shiva and Shakti en niet bij de cursist thuis.

– Het resterende bedrag van de Pelvic Health Yoga Programma workshop reeks graag te voldoen 14 dagen na verzending van factuur, welke u per email krijgt toegestuurd na inschrijving.

– Te allen tijde is het resterende en volledige bedrag van het PHYP ten laatste 7 dagen voor aanvang op de bankrekening van House of Shiva and Shakti Yoga – Turnhout.

Jan 2020